Historie Klubu

Historie střelecké společnosti v Teplicích

Měšťanská střelecká společnost Teplice byla založena v roce 1552 (LUGS 1973, Střelci a čarostřelci, str.35), za českého držitele města Volfa z Vřesovic. Lze předpokládat, že "střelba ku ptáku" zde byla provozována již dříve, první písemné záznamy jsou však až z roku 1668

Střelnice

V roce 1668 byla vybudována, zřejmě na náklady města a spolku, první střelnice, byla to dřevěná stavba. Nacházela se na Špitálském vrchu, přejmenovaném v roce 1841 na Královskou výšinu (po vybudování pomníku králi Bedřichu Vilémovi lII.)a po roce 1945 opět přejmenovaná na Letnou.
V roce 1714 dal František Clary dřevěnou budovu strhnout a postavit na jejím místě novou zděnou budovu střelnice. K další větší přestavbě střelnice došlo v r.1788, kdy dostala budova příslušenství a místnost pro nabíjení zbraní. Také byla vybudována nová přĺstupová cesta, která nahradila dosavadní nevyhovující (kronikář John).
V roce 1828 byl k budově přistavěn balkón a další přĺslušenství. Do klasicistního slohu byla budova přestavěna v r. 1847 (v některých pramenech 1848). Rovněž byla provedena úprava celého okolí, vybudovány byly vycházkové cesty. K poslední přestavbě došlo v r. 1898. Střelnice měla kromě technického zázemí a klubových místností restauraci a sál, které byly využívány ke komerčním účelům Konaly se zde plesy a bankety, dokonce i shromáždění občanů.
Střelnice sloužila takto až do roku 1938, kdy byla budova prodána za obnos 570 000,- Kč Svazu Němců. V roce 1942 přešla do vlastnictví národně-socialistické strany a sloužila pro "turnery". Po roce 1945 byla budova opuštěna. Chátrala, až byla v sedmdesátých letech zbourána. Od roku 1978 na místě střelnice stojí budova bývalého Podnikového ředitelství Severočeských státních lesů, nyní Krajského inspektorátu Lesů CR, s.p.
Ještě v osmdesátých letech stál v blízkosti budovy Státních lesů zděný podstavec, na který se kdysi umisťovala tyč s dřevěným ptákem.

Jak a čím se střílelo

V počátcích existence střeleckého spolku se střílelo z kuší dřevěnými šipkami se železným hrotem. Střelba byla nazývána střelbou "Ku ptáku", protože se střílelo na dřevěný terč ve tvaru ptáka, umístěný vysoko na dřevěné tyči (někdy až 30 m). Nejlepší střelec byl vyhodnocen, odměněn hodnotnými cenami a pasován na „ptačího krále“. Další v pořadí byli "pravými" a "levými maršály". Byli odměňováni cenami, např.cínovými poháry a korbely, nebo i finančním obnosem. Jména ptačích králů byla zvěčňována na stříbrných štítech. Nejstarší z roku 1567 se zachoval v teplickém muzeu až do II.světové války. Bylo na něm uvedeno jméno měšťana Ondřeje Teterinka, letopočet a na jeho rubu znak ševcovského cechu.
Z  pušek na černý střelný prach bylo zde poprvé stříleno 29.srpna 1788, s povolením "nejlaskavějšího teplického pána", Jana knížete Clary-Aldringen. Pušky byly nazývány "roury" (hlavně). Střílelo se na plechové terče pomalované erby, motivy z Teplic, loveckými scénami a alegorickými scénami. Tyto plechové terče se nedochovaly. Pro střelbu byly používány pušky předovky na černý prach s křesadlovým zámkem, od čtyřicátých let 19.stol se zámkem perkusním. Od sedmdesátých let 19.stol. byly užívány zadovky na jednotný náboj, zpravidla terčovnice ve velmi pěkném provedení. Konkrétní informace o typech a rážích zatím nejsou k dispozici.
Z pušek se střílelo na malované terče (v názvosloví pracovníků teplického muzea střelecké štíty), které byly dřevěné a malované různými technikami, zejména olejem. Terče byly skladovány na střelnici. Jsou záznamy o tom, že v r.1899 bylo na střelnici uloženo 296 střeleckých terčů. Co se s většinou z nich stalo není doloženo. Do Regionálního muzea v Teplicích se jich dostala jen malá část, nyní jsou zde deponovány pouze čtyři. Více terčů se zachovalo ze sousední Krupky a Bíliny. Z ústních informací vyplývá, že ještě v poválečné době se jich nacházelo v rozpadající se střelnici větší množství.

Střelecká společnost a její charakter

Střelecká společnost měla v Teplicích od svého vzniku charakter výlučně občanské společnosti zaměřené na zábavnou (terčovou) střelbu a spolkovou činnost. Těšila se velké oblibě jak obyvatel Teplic, tak i významných lázeňských hostů. Četnými hosty střeleb byli mnozí královští a šlechtičtí návštěvníci lázní, včetně např. ruského cara Petra Velikého (1713). V dochované dokumentaci je mnoho údajů o těchto významných společenský ch událostech.
V roce 1812 však střelci dostali uniformy a hodnosti. Tak střelecká společnost ztratila výlučně společenský ráz. V revolučním roce 1848 byli střelci využíváni jako městská domobrana a stávali se také členy "Národních gard". Jak je patrno z dochovaných písemných i obrazových dokumentů, byly gardy vybaveny vojenskými uniformami a přiděleny jim hodnosti podle vojenských řádů.
Dokumentována je dramatická chvíle pro Střeleckou společnost v r.1786, kdy byla v celých Čechách zakázána střelba "ku ptáku". Tepličtí měšťané žádali o zrušení zákazu, který by podle nich nejen ohrozil existenci Střeleckého spolku, ale i vážně narušil společenský život města a lázní. Jejich žádosti bylo vyhověno. V dochované dokumentaci střeleckého spolku je mnoho informací o životě spolku, nejsou však dosud zpracovány.

Dochovaná dokumentace se převážně nachází v Okresním archivu v Teplicích. Tyto materiály nejsou dosud zpracovány a téměř nic z nich nebylo zatím publikováno.

[Zdroj: Střelecký klub Lesy Teplice - Od historie po současnost, Ing. V. Badalík a R. Pejša]

 

Několik historických terčů můžete najít ZDE

 

Sportovně Střelecký Klub - Lesy Teplice

 

Počátky

V padesátých letech 20.století v bývalém Československu byla terčová střelba možná pouze v rámci jednotné organizace SVAZARM (Svaz pro spolupráci s armádou). Se střelbou z historických zbraní předovek začal Klub vojenské historie v Praze, založený v r.1967. Organizačně byl rovněž začleněn do Svazarmu a úzce spolupracoval s Vojenským historickým muzeem. Jeho zakládajícím členem byl např. pan Vlastimil Opplt. V sedmdesátých letech do něj vstoupili pánové Václav Tobek, Ing.Vladislav Badalík a lng.Jan Heidrich. Střelba z historických zbraní byla provázena tehdy stálým nedostatkem perkusních zápalek, potížemi s nákupem černého střelného prachu, získáním kleští na lití kulí i prachovnic.
U bývalých Severočeských státních lesů v Teplicích byly historické zbraně perkusní předovky a kuše poprvé použity v roce 1977 na celostátním mistrovství lesních dělníků na Tokáni, v oblasti Českého Švýcarska. Střílelo se na malované terče a jednalo se spíše o atrakci než o soutěž.    V roce 1980 již byly poprvé pořádány Hubertské střelby z historických zbraní a jejich replik, v loveckých disciplinách. Vznikla tak tradice trvající doposud. Kromě Hubertských střeleb založil Střelecký klub "Lesy Teplice" další dodnes trvající tradici veřejné střelecké soutěže z historických zbraní (perkusních předovek) Májové střelby. Poprvé se konaly v roce 1986. Střílí se perkusními puškami a pistolemi na pevné terče, kruhový terč a terč nekrytě ležící figury. S Májovými střelbami byla po několik let spojena výstava zbraní z teplického muzea. Obdobnou náplň mají i Velikonoční střelby, konané jako klubový přebor. V roce 1999 se poprvé konaly Vánoční střelby, rovněž uzavřená soutěž pro členy klubu.

Střelnice

   Severočeské státní lesy v Teplicích a jejich nástupnická organizace po transformaci lesního hospodářství od roku 1992 Lesy České republiky, s.p., disponovaly a disponují prostorově omezenou,ale pěknou přírodní střelnicí v Přítkově u Teplic (obec Proboštov). Je umístěna v bývalém lomu a byla založena počátkem sedmdesátých let.
   Střílely se zde moderními zbraněmi lovecké disciplíny. Střelnice byla zpočátku využívána základní organizací Svazarmu "Lesy Teplice" pro tréningovou střelbu a byly zde zpočátku pořádány známé lesácké čtyřboje všech lesních závodů Severočeských státních lesů, a to až do roku 1992. Začínalo se se střelišti kulovnice na pevný terč na 100 m, kulovnice na pohyblivý terč kňoura na průseku na 75 m, malorážka na pevný terč na 50 rn, malorážka na pohyblivý terč kňour na průseku (redukovaný) nebo liška na průseku na 35 m, vysoká věž brokovnicí a zajíc na průseku brokovnicí na 35 m.
   V roce 1980 přibylo brokové střeliště lovecké kolo a to asi 300 m nad lomem. V rámci restitučního procesu však v r.1996 tento pozemek i se zařízením připadl městu Krupka. V roce 1986 bylo vybudováno střeliště pro pistole a revolvery na 25 m.
   Střelnice je vybavena vodovodní a elektrickou přípojkou. Dále jsou zde 2 objekty, bývalá maringotka a obytná buňka, přímo v prostoru střelnice a další objekt v její blízkosti. Všechny objekty a zařízení byly vybudovány svépomocí nadšenců zainteresovaných na střelbě moderními i historickými zbraněmi. U zrodu střelnice stáli pánové Čeněk Navrátil, František Vysloužil, Bohumil Černý a lng.Udatný.

[Zdroj: Střelecký klub Lesy Teplice - Od historie po současnost, Ing. V. Badalík a R. Pejša]